วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Top ten Libraries of the World


Library of Congress - Over 33,012,750 items*
The Library of Congress นับเป็นห้องสมุดที่กว้างและใหญ่ที่สุดในโลก ห้องสมุดแห่งนี้มีจำนวนหนังสือ การบันทึกเทป แผนที่ และจารึกมากที่สุด รวมกันแล้วมากกว่า 33,012,750 ชิ้น
กห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นในช่วงปี 1800 เมื่อประธานาธิบดร จอห์น อาดัม ลงนามในกฎหมายให้โอนย้ายที่นั่งในคณะรัฐบาลจากรัฐฟิลาเดลเฟียมายังเมืองหลวงที่วอชิงตัน
The Library of Congress is the largest or biggest library in the world. It has the largest number of books, recordings, maps and manuscripts which are over 33,012,750 in number. Situated in Washington D.C, this is the oldest library of USA. It was established in 1800, when President John Adams signed a bill providing for the transfer of the seat of government from Philadelphia to the new capital city of Washington. Wikimedia
*Includes books, manuscripts, pictures, maps and recordings
ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยเงินทุนราว $5,000 ห้องสมุดดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่ในบริเวณอาคาร Capitol Building แต่เกิดไฟไหม้เสียหายหมด
เมื่ออาคาร Library of Congress เปิดให้สาธารณชนเข้ามาใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1897 มันได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ที่งดงามแห่งชาติ และเป็นอาคารห้องสมุดที่ "ใหญ่ที่สุด แพงที่สุด และปลอดภัยที่สุด" ในโลก
Established with a sum of $5,000, the original library was housed in the new Capitol until August 1814, when invading British troops set fire to the Capitol Building, burning and pillaging the contents of the small library. When the Library of Congress building opened its doors to the public on November 1, 1897, it was hailed as a glorious national monument and 'the largest, the costliest, and the safest' library building in the world. Wikimedia
National Library of China เป็นหองสมุดที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญในทวีปเอเซีย รวมถึงเป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลก ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือมากกว่า 28,980,777 เล่ม ซึ่งรวมถึงจำนวนที่นับกันเป็นบางครั้งบางคราวรวม 12 ล้าน
ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือวรรณคดีจีนจากทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 1909 ในกรุงปักกิ่ง ประทศจีน มีหนังสือประวัติศาสตร์จีนอยู่ที่ห้องสมุดแห่งนี้ด้วย
National Library of China is the largest and great library of Asia, and second biggest library of the World. It's collection is over 28,980,777 books which includes individually counted periodicals of about 12 million. It holds the largest worldwide collection of Chinese literature. The Library was founded in 1909 in Beijing, China and all the books on China's history are available in the library. Wikimedia
นอกจากจะมีหนังสือจีนมากที่สุดในโลกแล้ว ห้องสมุดแห่งนี้ยีงเป็นที่รวบรวมวัสดุที่เป็นภาษาต่างประเทศในจีนที่ใหญ่ที่สุดด้วย
The Library not only has the largest collection of Chinese books in the world, but also the biggest collection of materials in foreign languages in the country. Wikimedia
National Library Canada มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการจัดหา และรักษาเอกสารที่เป็นมรดกแห่งชาติของแคนาดาผ่านตัวอักษร รูปภาพ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของแคนาดา ที่นี่มีหนังสือมากกว่า 26,006,054 เล่ม และเป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ห้องสมุดที่สวยงามมากแห่งนี้เป็นสมบัติแห่งชาติของแคนาดา
National Library Canada is a Canadian federal government department responsible for the collection and preservation of the documentary heritage of Canada through texts, pictures and other documents relevant to the history and culture of Canada. Its books collection is over (26,006,054) and this is the third largest library in the world. This most beautiful library is the national asset of Canada.
ห้องสมุดแห่งนี้ยังเป็นที่จัดเก็บเอกสารที่มีความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแคนาดา และบทบาทของแคนาดาในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
The Library also hosts a comprehensive collection on Canadian history, Canada in World War 1 and 2.
Deutsche Bibliothek เป็นห้องสมุดแห่งชาติของเยอรมันที่สร้างขึ้นในปี 1912 วัตถุประสงค์ที่สำคัญของห้องสมุดแห่งนี้ คือ เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของเยอรมัน รวมถึงเอกสารในภาษาอื่นๆที่พิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมัน นับเป็นห้องสมุกที่ใหญ่ในลำดับที่ 3 ของโลก โดยมีเอกสารต่างๆรวม 24,487,010 ชิ้น
Deutsche Bibliothek is the national library of Germany which was established in 1912. The prime purpose of this library is to collect all the German publications and collection of all material published on Germany in other languages. It is the third largest or biggest library in the world as it has 24,487,010 items.
ห้องสมุดตั้งอยู่ทั้งที่เมืองแฟรงเฟริตและเมือง Leipig การเก็บรักษาและการจัดการงานเขียนด้วยระบบมือถูกดำเนินการที่นี่ทั้ง 2 แห่ง ห้องสมุดแห่งนี้ถึงกำหนดที่จะต้องทำใหม่มาตั้งแต่การรวมประเทศเยอรมันในปี 1990
Located at both Frankfurt and Leipig, archiving and manual handling of literature takes place at both the locations. The library has a renewed mandate since the reunification of Germany in 1990.
British Library เป็นห้องสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นในปี 1753 ในกรุงลอนดอน นับว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญที่สุดในโลกในด้านการค้นคว้า มีเอกสารมากกว่า 15,500,000 ชิ้นในทุกภาษาและทุกรูปแบบของโลก
เอกสารที่มีในห้องสมุดแห่งนี้ รวมถึง หนังสือราว 23,500,000 เล่ม และเพิ่มขึ้นราว 3 ล้านเล่มในทุกๆปี ซึ่งต้องใช้ชั้นวางยาวรวมกันเป็นระยะทาง 625 กิโลเมตร และเพิ่มขึ้นราง 12 กิโลมจรในทุกๆปี
British Library is the national library of the UK, which was founded in 1753. It is based in London and one of the world's most significant research libraries, holding over (15,500,000) items in all known languages and formats. The Library's collections include around 23,500,000 books. BL includes almost three million books every year in its archives. All this requires over 625 km of shelves, and grows by 12 km every year
หากเราอ่านหนังสือวันละ 5 เล่ม จะต้องใช้เวลามากถึง 80,000 ปีในการดูหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดในห้องสมุดแห่งนี้ ห้องสมุดแห่งนี้บอกรับเอกสารทุกเล่มที่พิมพ์ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังแสตมป์จำนวน 8 ล้านดวง และมีเอกสารหายาก ซึ่งรวมถึงเอกสารในสมัยกลาง Magna Carta ที่โด่งดัง ... สมุดโน๊ตของ Leonardo Da Vinci ... จารึกแห่ง Beatleas เป็นต้น
Viewing items at the rate of per day, it would take a person over 80,000 years to see the Library's entire of the collection. The library receives a copy of every publication produced in the UK and Ireland. The Library also boasts of a collection of million stamps. It also houses many rare items including the famous medieval Magna Carta, Leonardo Da Vinci's notebook, Beatleas manuscripts etc
ระบบห้องสมุดของ Harvard University Library ประกอบด้วยห้องสมุดรวม 90 แห่ง ซึ่งมีหนังสือมากกว่า15,000,000 เล่ม นับว่าเป็นระบบห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นห้องสมุดทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในลำกับที่ 6 ของโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี 1638
Harvard University Library system comprises about 90 libraries, with more than (15,000,000)books. It is the oldest library system in the United States and one of the largest academic library system in the world. It is the sixth largest library in the world. It was founded in 1638.
ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดทางการศึกษา จึงมีสำเนาของปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก รวมถึงวิทยานิพรธ์ในระดับปริญญาโทอยู่บ้าง รวมถึงวิทยานิพนธ์ระดับเกียรติ์นิยมระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ เอกสารที่ได้รับรางวัล และเอกสารอื่นๆที่รับเป็นประจำ
Being an academic library, it also holds the record copy of PhD dissertations, as well as some masters theses, most undergraduate honors theses, and prize papers, along with regular publications.
Russian State Library เป็นห้องสมุดแห่งชาติของรัสเซีย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1795 ในกรุงมอสโค ห้องสมุดแห่งนี้นับว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในปีเทศรัสเซีย รวมถึงใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ของโลก มีหนังสือมากกว่า14,750,000 เล่ม ... เป็นห้องสมุดที่เป็นที่นิยมและสำคัญที่สุดในรัสเซีย
Russian State Library is the national library of Russia, and was founded in 1795 and it is located in Moscow. It is the largest and the oldest library in the country and the sixth largest in the world. Its books collection is over (14,750,000). This is the most popular or famous library in Russia.
ปัจจุบันห้องสมึดแห่งนี้มีเอกสารที่เปี่ยมเอกลักษณ์ของรัสเซีย รวมถึงเอกสารในภาษาต่างประเทศถึง 247 ภาษา มีผู้อ่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ของห้องสมุดที่ทรงเกียรติ์นี้ราว 200 คนทุกๆวัน มีผู้แวะเข้ามาใช้บริการราว 4,000 คนทุกๆวัน
Today the library comprises a unique collection of Russian and foreign documents in 247languages. About 200 new readers register with the prestigious library every day. The overall number of daily visitors amounts to 4000.
New York Public Library (NYPL) เป็นห้องสมุดประชาชนระดับแถวหน้าของโลก และเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่มีความสำคัญในด้านการค้นคว้า ตั้งขึ้นเมื่อปี 1895 ปัจจุบันมีสาขารวม 87 สาขา มีหนังสือโดยรวมมากกว่า14,685,192 เล่ม
New York Public Library (NYPL) is one of the leading public libraries of the world and is one of America's most significant research libraries. It was founded in 1895 and now it has 87 branches. Its books collection is over (14,685,192).
ห้องสมุดแห่งนี้มีประวัติที่ยางนานย้อนหลังไปในช่วงที่นิวยอร์กกลายเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของโลกในสตวรรษที่ 18 และ 19 อาคารห้องสมุดในปัจจุบันเป็นผลงานจากการเปิดประกวดแบบโดยสถาปนิกเปี่ยมความสามารถของเมือง และวางศิลาฤกษ์ในปี 1902 เอกสารและงานบริการเกือบจะทุกชิ้นมีให้ใช้บริการอย่างอิสระสำหรับทุกคนที่สนใจ
Its origins date back to the time when New York was emerging as one of the world's most important cities in 18th and 19th century. The library's current building was finalised following an open competition among scores of the city's prominent architects and the cornerstone was laid in1902. Almost all of the Library's collections and services are freely available to anyone interested.
National Diet library เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ มีหนังสือมากมาย (14,304,139) ในทุกประเภท
National Diet library is the one of the largest and greatest libraries of the world, located in Tokyo, Japan. Established in 1948 for the purpose of researching matters of public policy. There are over (14,304,139) books of all types.
มีสาขา 27 แห่งในประเทศ หนังสือในทุกหัวข้อ ดังเช่นวิทยาศาตร์ ศาสนา การเมือง กฎหมาย แผนที่ ดนตรี และอื่นๆอีกมาก มีอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้
It has 27 branches in the country. Books on all topics like science, religion, politics, laws, maps, music etc, are available in this library.
Yale University Library เป็นระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเยล ในเมือง New Haven รัฐคอนเน็กติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเมื่อปี 1701 นับเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีหนังสือราว 13,000,000 เล่มอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 22 แห่ง และหลายๆแห่งมีหนังสือที่นับว่าดีที่สุด และดึงดูดความสนใจของเหล่านักศึกษาคงแก่เรียนจากทุกมุมโลก
Yale University Library is the library system of Yale University in New Haven, Connecticut, United States. It was founded in 1701. It is one of the largest academic library in the world, with approximately (13,000,000) volumes housed in 22 individual libraries. Several of its collections rank among the best anywhere and attract scholars from around the globe.
ในบรรดาหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้ ที่โด่งดังก็แตกต่างกันไป นับจากในยุคไดโนเสาร์ หนังสือหายากทางด้านเครื่องดนตรี และของสะสมที่เป็นศิลปะ Victorian British Art
Among its collections, the library showcases collections as varied as remnants from the era of dinosaurs, collection of rare historical musical instruments, and a collection on Victorian British Art.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น