วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วัยโจ๋เชื่อเขียนข้อความผิดหลักในสื่อออนไลน์ไม่ทำให้ทักษะภาษาไทยลดลง


 

       สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจพฤติกรรมการเขียนข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และความคิดเห็นต่อผลกระทบกับการใช้ภาษาไทย ของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 15-24 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าพบสาระสำคัญของการใช้ภาษาไทยหลายประการในจำนวน 1,054 คน ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2556พบสาระสำคัญของหลักการใช้ภาษาไทย สะกดคำภาษาไทยผิดหลายประการ

       ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา  เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ร่วมแถลงผลการสำรวจการใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร สรุปว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ60.53ยอมรับว่า ตนเองเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องเป็นประจำ ขณะที่ร้อยละ 29.51ระบุว่าเขียนผิดบ้าง และมีเพียงร้อยละ 9.96ที่ระบุว่า ไม่เคยเขียนผิดเลย ส่วนของหลักภาษาที่เขียนผิดบ่อยมากที่สุด กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.42 ระบุว่าใช้ตัวสะกดพยัญชนะผิด เช่น อาจารย์ เป็น อาจาน หรือ ครับผม เป็น คับผม หรือ สำคัญ เป็น สำคัน ร้อยละ 21.71ระบุว่าใช้รูปสระผิด เช่น ก็ เป็น ก้อ หรือ อะไร เป็น อารัย หรือ เปิดเทอม เป็น เปิดเทิม และ ร้อยละ 17.28ระบุว่าใช้รูปวรรณยุกต์ผิด เช่น หนู เป็น นู๋ หรือ น่ารัก เป็น หน้ารัก ขณะเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 69.97 ระบุว่าการเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องนั้นเกิดจากความตั้งใจ ขณะที่มีเพียงประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 24.55ที่ระบุว่าไม่ได้ตั้งใจ

       สำหรับสาเหตุสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องสูงสุด5อันดับคือ ลดความเป็นทางการในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 78.29 เขียนได้ง่ายกว่าการเขียนตามหลักภาษาที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 76.71ช่วยให้สื่อสารได้เร็ว คิดเป็นร้อยละ 72.08 ใช้ตามผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 68.70และ เข้ากับยุคสมัย คิดเป็นร้อยละ 65.86 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.47ระบุว่า เพราะตนเองไม่ทราบหลักภาษาที่ถูกต้องในการเขียน

      ส่วนผลกระทบจากการเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องกับการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 47.53และ ร้อยละ 47.15ระบุว่าการเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องไม่ส่งผลให้การเขียนข้อความภาษาไทยทั่วไปในชีวิตประจำวันผิดมากขึ้น และไม่ส่งผลให้ความรู้ในหลักภาษาไทยที่ถูกต้องลดลง ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.4ระบุว่า การเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถในการเขียนภาษาไทย เช่น การบ้าน รายงาน เรียงความ หรือ บทความ ลดลง และร้อยละ 49.62ระบุว่า ไม่ส่งผลให้ทักษะการใช้ภาษาไทยโดยรวมในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ลดลง เช่นกัน

       แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งในสี่กลับระบุว่า การเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องจะส่งผลปานกลางถึงมากให้การเขียนข้อความภาษาไทยทั่วไปในชีวิตประจำวันผิดมากขึ้น ความรู้ในหลักภาษาไทยที่ถูกต้องลดลง ความสามารถในการเขียนภาษาไทย เช่น การบ้าน รายงาน เรียงความ หรือ บทความลดลง และ ส่งผลให้ทักษะในการใช้ภาษาไทยโดยรวมในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ลดลง และ กลุ่มตัวอย่างถึงเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 30.55ระบุว่า การเขียนข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องส่งผลปานกลางถึงมากให้คุณค่าของภาษาไทยลดลง

ภาพจาก 
http://www.holidaythai.com
-
--------------------------------
ข้อมูลน่าสนใจอื่น ๆ http://sakrapee.com/
http://blog.eduzones.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น